Chủ tịch Hạ viện McCarthy cung cấp cho ông Tucker Carlson đoạn phim giám sát ngày 06/01