Chủ tịch Tập kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn về biến đổi khí hậu, nhưng không đưa ra cam kết mới