Chu Văn Vương dặn con: ‘Phải đối với thầy như đối với phụ vương’