Chưa hiểu ‘Sá và Tịch’ là chưa hiểu được trái tim của người Nhật Bản!