Chứng kiến hành động thiện lương khiến mọi người làm việc tốt nhiều hơn