Người tàn tật thiện lương cảm động đến Thần, khỏi được tàn tật