Chúng ta là một nền văn hóa tôn vinh sự sống hay cái chết?

Trong trường hợp an tử, tình huống càng ngày càng tồi tệ và đó cũng là điều được tranh luận.