Chuyên gia: Bắc Kinh đòi hỏi binh lính trung thành, cho thấy sự bất ổn trong quân đội