Chuyên gia: Bắc Kinh không thể tiếp tục thương mại gian dối nếu Trung Quốc mất vị thế ‘quốc gia đang phát triển’