Chuyên gia: ‘Bẫy mật’ Trung Quốc nhắm vào chính trị gia Hoa Kỳ