Chuyên gia cảnh báo: Chương trình không gian của Trung Quốc khiến Hoa Kỳ dễ bị tổn thương khi có chiến tranh không gian