Chuyên gia: Cuộc bức hại Pháp Luân Công có thể dẫn ĐCSTQ đến bờ diệt vong