Chuyên gia: Việc ông Tập gọi ông Bill Gates là ‘một người bạn cũ’ không phải một lời tán thưởng