Chuyên gia: Doanh nghiệp quay cuồng dưới sự kiểm soát dữ liệu của Trung Quốc

Những người trong ngành cho biết, Trung Quốc đã chậm trong việc phê chuẩn các ứng dụng xuất cảng dữ liệu kể từ khi luật bảo mật dữ liệu mới có hiệu lực.