Chuyên gia kinh tế: Người Mỹ phải chịu gánh nặng về sự suy giảm dần của hệ thống tiền tệ