Chuyên gia kinh tế: Trung Quốc ban hành luật để chuyển một tỉnh thành trung tâm thương mại tự do nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự