Chuyên gia: Quân đội Hoa Kỳ sẽ cần chế độ quân dịch để lâm chiến với Trung Quốc