Chuyên gia tâm lý ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới: ‘Có 3 điều không nên làm’