Chuyên gia thuế: Đề xuất ngân sách quân sự sẽ tốn thêm 1.2 ngàn tỷ USD trong 10 năm