Chuyên gia: TikTok là một ‘ứng dụng quân sự được vũ khí hóa’ của chính quyền Trung Quốc