Chuyên gia: Tình trạng thiếu khí đốt mùa đông ở Âu Châu có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm