Sự khờ khạo khiến Âu Châu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mất ổn định