Chuyên gia: Trung Cộng đã thẩm thấu vào 3 khu vực quyền lực nhất của Hoa Kỳ