Chuyên gia: Trung Cộng đe dọa tấn công Đài Loan là tuyên truyền thuần tuý