Cổ phiếu các ngân hàng khu vực phục hồi mạnh mẽ sau kết quả báo cáo việc làm vượt trội