Tỷ lệ doanh nghiệp Hoa Kỳ phá sản ở mức cao nhất trong 13 năm