Cơ quan quản lý Âu Châu tìm ra sự liên kết giữa bệnh viêm cơ tim và vaccine COVID-19 mRNA