Có thể làm thế nào để Canada tách rời khỏi Trung Quốc