Cố tình Làm Ngơ: Các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng về rửa tiền, và hoạt động tội ác xuyên quốc gia của Trung Cộng