Con rể nghèo lâm bệnh bị cha mẹ vợ ruồng bỏ, vợ thề sống chết không tái giá