‘Cộng đồng toàn cầu có tương lai chung’ theo lối kiểm soát độc tài của Trung Quốc Cộng sản