Công ty Huarong Trung Quốc thương thảo với các nhà đầu tư sau khi lỗ 16 tỷ USD