Công ty mẹ của SVB nộp đơn đề nghị phá sản trong bối cảnh ngân hàng chao đảo