Công ty taxi phi cơ điện sẽ kết nối năm địa điểm ở vùng Bay Area, San Francisco