Công ty xe điện lớn mà TT Biden từng quảng bá tuyên bố phá sản