Cụ ông 73 tuổi thực hiện giấc mơ thời niên thiếu: Biến phi cơ phản lực thành nhà