Cúm gia cầm lây lan ở Âu Châu và Á Châu, phát hiện các ca nhiễm ở người