Cuộc chiến sức hút ngoại giao Đông-Tây tạo ra bước ngoặt mới ở Phi Châu