Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Nigeria dưới sự cai trị của tân chính phủ