Cuộc diễn hành ở New York làm sáng rõ cảnh ngộ của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc