Cuộc phong tỏa Thượng Hải làm trầm trọng thêm vấn đề kinh tế – xã hội của Trung Quốc