‘Cuộc sống rất khó khăn’ ai đã nói với quý vị như vậy?