Nước trong bồn cầu chảy róc rách như suối, nên làm gì để ngăn chặn điều đó?