Cuộc thi video đánh dấu nỗ lực mới nhất của Gan Jing World trong việc xây dựng mạng xã hội phục vụ các cộng đồng