Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu binh kiêm thành viên Hội đồng Lập pháp tiểu bang cảm kích trước Shen Yun