Cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc: Các tài liệu mật của cựu TT Trump có liên quan đến Russiagate