Cựu TT Trump kiện Uỷ ban 06/01, Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia