Đã 22 năm rồi, liệu Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn tiếp theo chưa?