Đa số người Mỹ chủ động thực hiện các bước để vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế