Đặc khu trưởng kế nhiệm của Hồng Kông công bố cương lĩnh chính trị, từ chối phỏng vấn